ജൂഹി ചൗള കാവേരി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.

0
471
juhi-love-kaveri-river
juhi-love-kaveri-river

1984 ലെ മിസ്സ് ഇന്ത്യ സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ വിജയിയായ ഇന്ത്യൻ നടിയും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും സംരംഭകയുമായ  ജൂഹി ചൗള. കാവേരിയെ എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഒരു മരം നടുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം 20 വർഷം മുമ്പാണ്, രണ്ടാമത്തെ മികച്ച സമയം ഇപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു മരം നടുക.

new juhi
new juhi

ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ – രാജ്യത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈനുകൾ – എങ്ങനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാമെന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ പ്രചാരണമാണ് കാവേരി കോളിംഗ്.

കാവേരി കോളിംഗ് കാവേരി തടത്തിൽ 242 കോടി വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കും.ഇത് മണ്ണിലെ ജൈവവസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുകയും കാവേരി തടത്തിൽ വെള്ളം നിലനിർത്തുന്നത് 40% വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.മരങ്ങൾ 5-7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കർഷകരുടെ വരുമാനം 3-8 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

juhi-chawla
juhi-chawla

നദികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള എന്റെ പ്രചാരണ യാത്ര 2017 ൽ ആരംഭിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ നദികളുടെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും കാര്യത്തിന്റെ അടിയന്തിരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും സദ്ഗുരു സംസാരിച്ചു. എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ നദികൾ വീണ്ടും ഒഴുകുന്നത് കാണാനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് ഭാവി തലമുറയോട് പറയാനും എനിക്ക് കഴിയും.

ആർ‌എഫ്‌ആർ‌ അഭൂതപൂർ‌വ്വമായ തോതിൽ‌ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു, കാവേരി കോളിംഗ് പ്രവർ‌ത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മളിൽ ഒരാൾ ഒരു ദശലക്ഷം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒരു വലിയ കടമയാണ്. പക്ഷേ, നമ്മളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ വൃക്ഷം വീതം നട്ടുവളർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദശലക്ഷം വൃക്ഷങ്ങളില്ല.

juhi
juhi

മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടേതായ ധനസമാഹരണ യജ്ഞം ആരംഭിക്കുന്നതിനോ എന്നെ സംഭാവന ചെയ്യുക, പിന്തുണയ്ക്കുക.നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാം, ഈ ചരിത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം.